Školní vzdělávací plán

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLSKÁ REFORMA – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Podle nových školních vzdělávacích programů vytvořených v rámci požadavků školské reformy postupují v současnosti první tři ročníky nižšího stupně gymnázia a nově také kvinta – první ročník vyššího stupně osmiletého gymnázia. Myslíme si, že se nám na základě našich starších zkušeností i nových podnětů podařilo vytvořit kvalitní rámec pro vzdělávací proces na naší škole. Víme však, že nic není dokonalé hned na začátku, jsme tedy připraveni funkčnost našich předpokladů a záměrů promítnutých do ŠVP neustále sledovat a tyto programy stále vylepšovat.

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia si klade za cíl rovnoměrně rozvíjet významné klíčové kompetence (dovednosti, přístupy, postoje) a pomáhat studentům osvojovat si i potřebné množství znalostí (informací) v celé škále vzdělávacích oblastí. K tomuto cíli napomáhají jednak klasické postupy, především však metody a postupy pro naší školu charakteristické. Brzkým zařazením volitelného předmětu (sekunda) do učebního plánu zároveň připravujeme studenty na aktivní roli, kterou budou hrát ve vyšších ročnících gymnázia při zařazování volitelných seminářů jako spolutvůrci svého studijního programu, svého rozvrhu, své profilace. Během studia na nižším stupni gymnázia mají naši studenti možnost osvojit si základní experimentální techniky, zásady práce s primárními i sekundárními zdroji informací, techniky prezentace poznatků a výsledků zadaných úkolů. Kromě klasických předmětů tomu výrazně napomáhá nabídka již tradičních individuálních seminárních prací, skupinové projekty a práce a řada dalších aktivit tak, aby dokázali tyto kompetence, postupy a znalosti naši studenti vhodně rozvinout a aplikovat v ročnících vyššího stupně gymnázia. Výše zmíněné aktivity napomáhají studentům, kteří se úžeji specializují v tomto “raném studentském věku“, rozvíjet své zájmy, pracovat a zdokonalovat se ve svých oblíbených oborech

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnázia vychází ze základních charakteristik naší školy. Jeho základní ideou je umožnit žákům vyššího stupně našeho gymnázia v co největší míře ovlivňovat vlastní studium. Jeho systém má zajistit žákům výrazný podíl na sestavování vlastního rozvrhu, již vyhraněným žákům napomoci prohlubování specializace, u nevyhraněných umožnit volbu různorodých předmětů. Nezpochybnitelným východiskem však na druhé straně je požadavek, aby všichni žáci na dobré úrovni zvládli určité základní penzum kompetencí a znalostí z celé škály oborů. Obecně však náš systém nesleduje nutně získání detailních znalostí ze všech těchto oborů současně, spíše umožňuje v rámci budoucí volby typu vysokoškolského studia a volby profesního zaměření už na gymnáziu seznámit se s danými obory v prohloubené podobě a v rámci širších souvislostí.

Některé vybrané „momenty“ charakterizující fungování a život školy

Jednou ze základních charakteristik naší školy je vysoká míra individuálního přístupu k potřebám a požadavkům studentů: na škole funguje propracovaný systém individuálních vzdělávacích plánů zaměřený nejen na studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale výrazně též na studenty nadané v určitých směrech a který bychom ještě rádi rozšířili za pomoci grantových prostředků, o jejichž přidělení usilujeme; běžným jevem jsou – nezřídka časově velmi náročné, ale na druhé straně též velmi zajímavé a podnětné – vzájemné konzultace studentů s vyučujícími, častý je osobní kontakt a spolupráce vedení školy a studentů (studentské rady) při řešení závažných, ale i méně závažných problémů spojených se životem školy, na škole pracuje výchovný poradce, pomoc při studiu poskytují některým žákům se specifickými vzdělávacími potřebami jejich osobní asistenti. Nedílnou a velmi důležitou součástí výchovné činnosti naší školy je prevence sociálně patologických jevů – na škole působí pedagog zabývající se prevencí v oblasti těchto jevů. Naše škola (vedle dalších nežádoucích a nebezpečných patologických jevů) se speciálně zabývá tvorbou programu a metod boje proti netholismu – závislosti na počítačových a internetových hrách. Škola spolupracuje při zjišťování psychologické struktury intelektu uchazečů o studium se zkušeným psychologem, další spolupracující psycholog pomáhá řešit v rámci pravidelných sezení i případné problémy žáků (životní i studijní), které případně vzniknou v období středoškolského studia.

Určitou zkouškou „studentské vyspělosti“ (kromě maturitní zkoušky) specifickou pro naši školu je v šestém a sedmém ročníku zpracovávaná, obhajovaná a hodnocená ročníková práce. Do ní by se měly promítnout všechny kompetence a znalosti, které student získával a vstřebával v průběhu studia. Oproti běžné seminární práci by je tato práce tematicky ucelenější a obsáhlejší, více by se zde měl uplatnit přínos kreativní („badatelské“) samostatné práce studenta. Tato práce by se měla svou šíří záběru a pojetím blížit seminární (či ročníkové) práci běžné v rámci vysokoškolského studia. Při zpracovávání ročníkových prací studenti často spolupracují (kromě pedagogů naší školy) i odborníky působícími na univerzitách či na půdě specializovaných vědeckých institucí, kteří našim studentům pomáhají jako konzultanti (či oponenti) daných prací.

Průřezová témata (reprezentují v ŠVP aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa, jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Představují důležitý formativní prvek základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot a zároveň jsou příležitostí pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci) rozvíjíme nejen v jednotlivých vyučovacích předmětech, ale též prostřednictvím řady dalších aktivit, z nichž jako nejvýznamnější probíhají tzv. projektové týdny vždy v určitém ročníku zaměřené speciálně na jedno z konkrétních průřezových témat.